De stichting heeft ten doel:

a: het verstrekken en bevorderen van directe humanitaire hulp aan de Roemeense en Bulgaarse bevolking.

b: het verstrekken en bevorderen van structurele hulp, teneinde de levensstandaard van de Roemeense en Bulgaarse bevolking duurzaam te verhogen.

c: het onderhouden en verstevigen van een vriendschapsband tussen Roemenen, Bulgaren en Nederlanders

d: het kweken van begrip voor de noodzaak van directe hulp aan de mensen in de achterstandsgebieden aldaar

e: het samenwerken met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven

Dit doel trachten we te bereiken door:

1: het verzamelen van hulpgoederen

2: het aanschaffen van hulpgoederen

3: het organiseren van hulptransporten

4: het financieren van hulptransporten

5: het bijeenbrengen van gelden voor structurele hulp in de vorm van kleinschalige projecten

6: het verstrekken van adviezen en het verlenen van technische bijstand ten behoeve van kleinschalige projecten

7: het organiseren van culturele uitwisselingen tussen Nederlandse, Roemeense en Bulgaarse bevolkingsgroepen.

 

Om deze doelen te verwezenlijken onderhouden bestuursleden en/of bij het werk van de stichting betrokken vrijwilligers contact met bedrijven, stichtingen en particulieren.

Dit teneinde tegen zo laag mogelijke kosten bruikbare goederen voor onze doelgroepen te verwerven. Hetzelfde is van toepassing voor de financiële ondersteuning van het werk van de stichting.

Bekendheid met ons werk dragen we uit op sociale media, een website, krantenberichten, maar vooral door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken (zoals tijdens het maken van de paas- en kerstpakketten).

Er bestaan langjarige samenwerkingsverbanden met organisaties en personen in Roemenië en Bulgarije die zorg dragen voor een correcte verdeling van de door ons beschikbaar gestelde hulpgoederen.

Alle projecten en hun vertegenwoordigers worden jaarlijks minimaal 1 keer door onze stichting bezocht en gecontroleerd.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning, allen werken op vrijwillige basis.

De bestuursleden kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor de gemaakte onkosten conform de door de overheid vastgestelde regelgeving.

Op vrijwillige basis storten de bestuurders deze bijdrage veelal terug als gift.

Beleidsvoornemen

Continueren van het eerder ingezette beleid.

De hoeveelheid – en kwaliteit van de hulpgoederen tenminste op hetzelfde niveau te houden als de voorgaande jaren.

Blijvend aandacht vragen in de media; bij sponsors en donateurs voor de noodzaak(- en daardoor het nut) van het werk van de stichting.

Het stimuleren van de aanwas en inzet van de vrijwilligers.

De regelgeving omtrent de ANBI in acht nemen.

Twee maal per jaar (voor Kerst en Pasen) maken van pakketten (afgelopen 2 keer 4500) met een verscheidenheid aan voedsel, huishoudelijke – en andere artikelen, waardoor onze doelgroep kort voor – en kort na de in die regio vaak heftige winter een steuntje in de rug krijgt.